MAPA BŪSTOMATO PASLAUGOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS
1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia MaPa, UAB (toliau – Bendrovė) būstomato paslaugos naudojimosi tvarką.
1.2. Šiame Taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos, Taisyklėse vartojamos pagal joms priskirtą reikšmę:
1.2.1. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę gauti siuntas į vieną, ar daugiau, iš Bendrovės administruojamų būstomatų
1.2.2. Siunta - pašto siunta, kurios svoris ne didesnis, nei 15 kg, ir matmenys ne didesni, nei būstomate esamų skyrių išmatavimai
1.2.3. E. savitarna - elektroninė savitarnos sistema, kurioje klientas gali užsisakyti Bendrovės teikiamas paslaugas
1.2.4. Būstomatas - savitarnos įrenginys, pažymėtas Bendrovės prekės ženklu, kuriuo naudodamasis klientas gali gauti jam adresuotą siuntą

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. E. savitarna skirta klientams rewervuoti būstomatų skyrius, gauti atidarymo kodus, kurti ar naikinti vartotojo paskyrą ar keisti šios parametrus
2.2. E. savitarna turi teisę naudotis fiziniai asmenys, kuriuos Bendrovė įtraukė į klientų sąrašą
2.3. Naudodamasis e. savitarna klientas besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtina, kad turi teisę naudotis Bendrovės paslaugomis
2.4. E. savitarnoje (įskaitant Bendrovės internetinę svetainę, el. laiškus kliento nurodytais adresais, ir SMS žinutes kliento nurodytais telefono numeriais) klientui pateikti pranešimai ir (ar) dokumentai pripažįstami rašytiniais pranešimais ir (ar) dokumentais, ir laikomi įteiktais nuo jų pristatymo kliento e. savitarnos paskyroje momento
2.5. Jei klientas nesilaiko šių Taisyklių arba savo veiksmais trikdo e. savitarnos veiklą, Bendrovė turi teisę be perspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę klientui naudotis e. savitarna, sustabdant arba uždarant kliento e. savitarnos paskyrą
2.6. Bendrovė turi teisę keisti ir pildyti e. savitarnos funkcionalumą.
2.7. Bendrovė turi teisę siųsti klientui informacinius pranešimus apie e. savitarnos funkcionalumo pakeitimus, pasikeitusias paslaugų teikimo sąlygas bei kitą informaciją, užtikrinančią kokybišką paslaugų teikimą
2.8. Bendrovė neatsako, jei klientas negalėjo naudotis e. savitarna dėl to, kad pastaroji neveikė dėl veiksnių, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios, tačiau įsipareigoja dėti visas galimas pastangas, jog užtikrintų kuo sklandesnį e. savitarnos veikimą
2.9. Bendrovė neatsako už būstomate paliktas siuntas
2.10. Klientas privalo jam paliktas siuntas atsiimti per septynias (7) kalendorines dienas; praėjus šiam laikotarpiui, Bendrovė turi teisę išimti siuntą iš būstomato, ją grąžinti kurjeriui, bei už susijusias išlaidas apmokestinti klientą
2.11. Bendrovė turi teisę klientui apriboti ar sustabdyti prieigą prie e. savitarnos paskyros, jei tai reikalinga dėl nenumatytų ar force majeure aplinkybių, ar kitų objektyvių priežasčių

3. REGISTRACIJA, PRISIJUNGIMAS PRIE PASKYROS, PASKYROS UŽDARYMAS
3.1. Klientas, norėdamas naudotis e. savitarna privalo užsiregistruoti Bendrovei perduodamas savo mobilaus telefono numerį, kuris bus naudojamas užsakant paslaugas, prieinant kliento vartotojo paskyrą, ar keičiant kliento paskyros duomenis
3.2. Klientas yra atsakingas, kad jo pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. Klientas taip pat patvirtina, kad yra sulaukęs 18 metų amžiaus. Jei pasikeičia kliento nurodyti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti
3.3. Klientas turi teisę nurodyti papildomus telefono numerius, kurie turi teisę jo vardu naudotis Bendrovės paslaugomis. Tai darydamas, jis sutinka, kad bus asmeniškai atsakingas už visus veiksmus, kurie bus atlikti naudojant šiuos telefono numerius e. savitarnoje
3.4. Bendrovė nėra atsakinga už žalą, atsiradusią klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus
3.5. Jei klientas prarado prisijungimo duomenis ar įtaria, kad jo e. savitarnos paskyra naudojasi tretieji asmenys, jis privalo nedelsiant pasikeisti apie tai informuoti Bendrovę, telefonu 8 662 57571 arba el. paštu info@mapa.lt
3.6. Kliento paskyra gali būti uždaryta šiais atvejais:
3.6.1. Kliento pageidavimu;
3.6.2. Bendrovės iniciatyva pagal Taisyklių 2.11 punktą;
3.6.3. Klientui ilgiau nei 3 metus neprisijungus prie e. savitarnos paskyros.
3.10. Uždarius kliento paskyrą bei norint vėl naudotis e. savitarna, klientas turės iš naujo prisiregistruoti e. savitarnoje.

5. PASLAUGŲ APRAŠYMAS
5.1. Klientas turi teisę užsakyti jam priskirtame būstomate atidarymo kodą, ir šį kodą perduoti kurjeriui, idant šis jam paliktų pašto siuntą
5.2. Išduotas atidarymo kodas suteikia teisę atidaryti būstomatą, ir jame palikti klientui adresuotą siuntą dvidešimt keturių (24) valandų laikotarpyje
5.3. Per dvidešimt keturių (24) valandų laikotarpį nuo kodo išdavimo šį suvedus į būstomatą, klientas gauna pranešimą apie jam paliktą siuntą, kartu su nauju atidarymo kodu
5.4. Klientas atsakingas už laiku panaudojamą kodą; jei kodas panaudojamas po dvidešimt keturių (24) valandų laikotarpio, Bendrovė neatsako už galimai patiriamą žalą
5.5. Klientas atsakingas už teisingą būstomato skyriaus dydžio pasirinkimą, prašant išduoti atidarymo kodą
5.6. Klientas turi teisę per vieną dieną gauti ne daugiau, nei tris (3) siuntos palikimui skirtus kodus
5.7. Bendrovė negarantuoja, kad kodo užsakymo metu atitinkamo dydžio skyrius bus laisvas; visiems prašomo dydžio skyriams būnant užimtiems, sistema atsiųs didesnio skyriaus kodą, arba, jei nėra laisvų didesnių skyrių, apie tai informuos klientą

6. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS JŲ SĄLYGŲ KEITIMAS
6.1. Prieš pradėdamas naudotis e. savitarna, klientas privalo perskaityti ir susipažinti su Taisyklėmis
6.2. Naudodamasis e. savitarna, klientas patvirtina, kad jis perskaitė ir susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis
6.3. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, apie tai klientą informavusi e. savitarnoje, kliento e. savitarnos paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais būdais. Klientas supranta, kad, po Taisyklių atnaujinimo tęsdamas naudojimąsi e. savitarna, jis sutinka su atliktais pakeitimais.